Cung cấp xác thực văn bằng chứng chỉ online

Thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, theo đó định hướng đến năm 2015: “Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng”.


Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, mức độ 3. 

 

Các tổ chức/cá nhân có thể truy cập, khai thác, xử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.